Υπηρεσίες για Ιδιώτες

  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9 Φυσικών Προσώπων & κατοίκων εξωτερικού
  • Υποβολή αίτησης για κάθε είδους επιδόματα
  • Έκδοση Πιστοποιητικών μεταβίβασης ακίνητων ΕΝΦΙΑ
  • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
  • Μισθωτήρια συμβόλαια
  • Έκδοση τελών κυκλοφορίας
  • Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου
  • Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης φορολογικών & ασφαλιστικών εισφορών
  • Σύνταξη και αποστολή μέσω διαδικτύου του εντύπου «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»
  • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν.